Tẩu đá quý

Tẩu đá jasper

Tẩu đá quý

Tẩu đá chalcedony

Tẩu đá quý

Tẩu đá chalcedony

Tẩu đá quý

Tẩu đá lapis

Tẩu đá quý

Tẩu đá mã não

Tẩu đá quý

Tẩu đá mã não